آفتاب هشتم

#چی_ببینید [۳۸] – دریاچه ماهی

۲۴ مرداد ۱۳۹۷

🎥 #ببینید | سینمایی “دریاچه ماهی”
چشم های رضا را باز کرده اند! او چیزهایی #می_بیند که دیگران نمی بینند، باید #ساکت باشد اما مگر میشود؟! می فهمد که #عملیات بعدی لو رفته، به همه میگوید اما…

📥 دریافت: lish.ir/Xbz