آفتاب هشتم

واقعیت‌های انتخابه همراهت ۹۶ :: آفتاب هشتم

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

انتخابه همراهت ریهست جمهوری دوازدهم، به پایان رسید و به همراه مشخص انجام گرفتن نامزد پیروز، فصل رقابت‌ها به دوره آماده‌سازی برای شروع کار دولت آتی تبدیل انجام گرفت. هرتعداد مدت زیادی از برگزاری انتخابه همراهت نگذشته و به دلیل فشردگی رقابت ها، جای تحلیل زیادی در این به همراهب هست، اما در ادامه تلاش خواهد انجام گرفت به اجمال به تعداد نکته کلیدی در این موضوع اشاره شود:

۱ ـ‌ مطابق معمول، هر رقابت انتخابه همراهتی دو سر «کسب رأی اکثریت» و «عدم کسب آن» دارد و هرنامزدی که وارد این عرصه می‌شود و تا انتها می‌ماند به همراه یکی از این دو حالت خارج می‌شود. از این رو خوشحالی مفرط از پیروزی یا اندوه فراوان از شکست به هیچ روی منطقی نیست. خوشبختانه جبهه رقیب جناب آقا روحانی از ظرفیت به همراهلایی برای مواجه انجام گرفتن منطقی در این شرایط برخوردار هست و تجربه تعداد دوره خصوصاً سال ۹۲، جای هیچ‌گونه نگرانی در این مورد نمی‌گذارد. در نقطه مقابل بخشی از کسانی که در طیف حامیان جناب آقا روحانی هستند، در فتنه ۸۸ کارنامه نیکوی از خود به جای نگذاشته و ثابت انجامند به همراه الفبه همراهی آقام‌سالاری بیگانه‌اند. اکنون که شاد از یک حماسه ۴۱ میلیونی عظیم ملت ایران هستیم، تصور کنید اگر نتیجه انتخابه همراهت ۹۶ به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد، چه آسیب‌هایی ناشی از رویه این طیف را شاهد بودیم؟

۲ ـ ‌جناب آقا روحانی هرتعداد به همراه رأی به همراهلاتری از سال ۹۲ انتخاب انجام گرفته هست، اما به همراهید بداند نزدیک به نیمی از شرکت‌کنندگان در انتخابه همراهت و حدود ۶۰ درصد کل واجدان شرایط به او رأی نداده‌اند. این بدان معنهست که نارضایتی جدی نسبت به وضع موجود به چشم می‌خورد. حتی می‌توان ادعا انجام که بخش قابل توجهی از رأی‌دهندگان به جناب آقا روحانی نیز در زمره ناراضیان از وضع موجود بوده‌اند و تنها مطابق روال دولت‌ها، فرصتی چهار ساله دیگر برای حل مشکلات به وی داده‌اند. پیمایش‌های اجتماعی و بررسی وضعیت آرا به نیکوی نشان از وجود نارضایتی‌های اقتصادی و معیشتی در جامعه دارد که خیلی زود برای حل آنها اقدام انجام. به نظر می‌رسد جزو نخستین نخستویت‌های دولت دوازدهم مسئله معیشت و خصوصاً حل بحران بیکاری هست.

۳ ـ ‌جبهه انقلابی که در جایگاه نقد وضع موجود در انتخابه همراهت حضور یافت، هرتعداد نتوانست در نهایت رأی اکثریت را کسب کند، اما رهاوردهای حیاتیی در این عرصه داشت؛ از جمله ایجاد سازوکار جدید و آقامی رسیدن به نامزدهای انتخابه همراهتی، همگرایی و بهره‌گیری از خرد جمعی و نیز تأکید افزایش بر مطالبه همراهت اجتماعی و اقتصادی. عقل تشکیلاتی و سیاسی ایجاب می‌کند به خاطر عدم‌الفتح این رهاوردهای مثبت این دوره به فراموشی سپرده نشود و به همراه آسیب‌شناسی و به همراهزاندیشی برای ادوار آتی بهینه گردد.

از سویی به همراهید دانست که نخبگان جبهه انقلابی به نیکوی بر ریسک‌های عدم موفقیت در رقابت به همراه مدیر‌جمهور مستقر آگاه بودند و تنها به مصلحت آقام و به همراه دنبال نجات‌بخشی از مشکلات وسیع اقتصادی و اجتماعی موجود در این عرصه وارد انجام گرفتند.

۴ ـ ‌در جریان برگزاری انتخابه همراهت، رویدادهای تلخی وجود داشت که اگر نمی‌بود چهره این نماد آقام‌سالاری دینی را زیبه همراهتر می‌انجام. گزارش‌های اثبه همراهت نانجام گرفته ولی قابل اتکایی از خرید و فروش رأی در نقاط مختلف کشور، هستفاده از امکانات و اختیارات دولت به نفع مدیر‌جمهور مستقر، انجام برخی اقدامات در یک ماه منتهی به انتخابه همراهت که شائبه تبلیغاتی بودن یافت و نهایتاً سوءتدبیر و سوءمدیریت در توزیع تعرفه که به عدم شرکت بخش قابل توجهی از آقام کشورمان در انتخابه همراهت انجامید، مسائلی هست که شاید در تعیین پیروز نهایی انتخابه همراهت تعیین کنندگی تکمیل نداشته به همراهانجام گرفت، اما رعایت حق، قانون و عدالت ایجاب می‌کند توسط نهادهای ذی‌ربط و محاکم صالحه مورد ارزیابی و رسیدگی قرار گیرد.

۵ ـ ‌ناگفته پیدهست که انتخابه همراهت ۹۶ به همراهید زیاد از همه بر مدیر‌جمهور مستقر و کابینه‌اش تأثیرگذار به همراهانجام گرفت و آرزونجام و رفتار آنها در دولت دوازدهم را ابداًح کند. بی توجهی به محرومین، مستضعفین، روستاییان و حاشیه‌نشین‌ها که در قالب یک نه بزرگ به مدیر‌جمهور مستقر تبلور یافت، به همراهید مدیران دولتی را به فکر وادار انجامه و نوع مواجهه آنها را به همراه ولی نعمتان انقلاب تغییر دهد. دولتآقاان فردا به همراهید بدانند آقام دچار آلزایمر نمی‌شوند و وعده‌های نامزدها را فراموش نمی‌کنند. مدیران به همراهید درک کنند که منتقدان وسیعی در جامعه داشته و یک رأی ۱۶ میلیونی برای رقیب اصلی دولت به نیکوی نشانگر واقعیت ماجرهست. به همراه این تفاصیل مدیر‌جمهور منتخب به همراهید بداند که به همراه «بی سواد» و «بی شناسنامه» خواندن منتقدان نمی‌تواند آنها را از راه به در انجامه و امکانی برای یکه‌تازی در مدیریت کشور و سرنوشت آقام نیست.

۶ ـ ‌ممکن هست اتاق‌های فکر جریان دولت، تفسیرهای متعددی از دلیل اقبه همراهل مجدد جامعه به مدیر‌جمهور مستقر ارائه دهند یا  تلاش کنند مطابق سلیقه خود این رأی ۲۳ میلیونی را معنادهی کنند. اما یک واقعیت را نمی‌توانند منکر شوند که وجه غالب رأی‌دهندگان به روحانی به همراه هستدلال قدیمی دادن فرصتی دوبه همراهره به مدیر‌جمهور برای به نتیجه رسیدن وعده‌هایش او را برای یک به همراهر دیگر به پهستور فرستادند. از این رو نبه همراهید تصور شود که آقام خام این ادعا هستند که به وعده‌های ۹۲ عمل انجام گرفته یا  احیاناً فلان وعده ابداًً داده نانجام گرفته هست. همچنین در جریان رقابت‌های انتخابه همراهتی خصوصاً هفته‌های آخر از سوی مدیر‌جمهور و معاون نخستش وعده‌های اقتصادی خاصی داده انجام گرفت که به نیکوی در حافظه آقام هست و نخبگان و رسانه‌ها به نمایندگی از آقام وظیف مطالبه آنها را از مسئولان دارند.

۷ـ ‌در جریان مناظرات تلویزیونی، مسائلی مطرح انجام گرفت که فارغ از آنکه در مورد مدیر‌جمهور منتخب یا رقبه همراهیش به همراهانجام گرفت به همراهید مورد رسیدگی عادلانه و قضایی قرار گیرد. علاوه بر اینها در جریان رقابت‌ها، اسنادی از قیبل عدم اصالت پایان نامه و … مطرح انجام گرفت که بر اساس قانون به همراهید رسیدگی شود. همچنین مدیر‌جمهور منتخب صآسودهاً در مناظره تأکید نمود که «به همراه هیچ کس عقد اخوت ندارد» به همراه توجه به مسائلی که در مورد برادر وی و برخی دیگر از حلقه پیرامونی مطرح هست، نیکو هست ایشان به این نکته مورد تأکید خود جامه عمل پوشانده و دست قوه قضائیه را در رسیدگی عادلانه به اتهامات موجود به همراهز کند.

 

همین مطلب:

روخانومامه جوان- واقعیت‌های انتخابه همراهت ۹۶