آفتاب هشتم

هفته نامه ۹ دی هشت ساله شد

۲۶ دی ۱۳۹۶


با انتشار ۲۹۸ شماره، هفته نامه ۹ دی ۸ ساله شد.
در این هشت سال، هر هفته نام یوم الله ۹ دی را زنده کردیم و خاری بودیم در چشمان جریان فتنه و نفاق و تا روزی که بتوانیم این سنگر را رها نمیکنیم.

با انتشار ۲۹۸ شماره، هفته نامه ۹ دی ۸ ساله شد.
در این هشت سال، هر هفته نام یوم الله ۹ دی را زنده کردیم و خاری بودیم در چشمان جریان فتنه و نفاق و تا روزی که بتوانیم این سنگر را رها نمیکنیم.