این 16 نفر زا به محل اغتشاشات ببرید – آفتاب هشتم

آفتاب هشتم

این ۱۶ نفر زا به محل اغتشاشات ببرید

۲۴ دی ۱۳۹۶


نهادهای انتظامی این ۱۶نفر را در اولین اغتشاش خیابانی- که باتوجه به عملکرد دولت مورد حمایتشان بعید نیست بزودی تکرار شود - در برابر آشوبگران قراردهند تا با این پزهای دروغین، فضا را آرام کنند

نهادهای انتظامی این ۱۶نفر را در اولین اغتشاش خیابانی- که باتوجه به عملکرد دولت مورد حمایتشان بعید نیست بزودی تکرار شود – در برابر آشوبگران قراردهند تا با این پزهای دروغین، فضا را آرام کنند