آفتاب هشتم

احیای سازمان ملی جوانان به همراهزگشت به عقب و حرکتی سیاسی هست/ دولت ناکارآمدی وزارت ورزش و جوانان را آسیب‌شناسی کند | اخبه همراهر بسیج و سپاه

۲۵ خرداد ۱۳۹۶


به نقل آفتاب هشتم؛ زهره الهیان نماینده سابق مجلس در گفت‌وگویی، حرکت‌های پاندولی در ارتبه همراهط به همراه ساختار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های کشور را به ضرر کلیت اهداف کشور دانست.


وی به همراه بیان اینکه تغییر و تغییراتی که بر اساس منطق و مصلحت در دولت پیشین شده در دولت فعلی مورد تهدید واقع انجام گرفته هست، گفت: در حال حاضر هم و غم دولت به همراهید به سمت پیشبرد اهداف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها معطوف شود، اما متأسفانه دولت به نوعی به سمت عقب به همراهزگشته هست.


الهیان ادامه داد: این حرکت‌های پاندولی به همراهید جای خود را به تغییر و تغییرات ساختاری در خود وزارتخانه‌ها بدهد.


وی اظهار داشت: لازم هست دولت آسیب‌شناسی درستی از ناکارآمدی دستگاه‌ها انجام دهد، اینکه در وزارت ورزش و جوانان موضوع جوانان مغفول مانده هست، به این معنا نیست که به ساختار دهه گذشته برگردیم.


نماینده سابق مجلس افزود: آسیب‌شناسی درست و اتخاذ نظرات کارشناسان ریشه‌های ناکارآمدی این وزارتخانه در ارتبه همراهط به همراه موضوع جوانان را حل خواهد انجام.


الهیان به همراه تأکید بر اینکه اهپایان دولت و مجلس نبه همراهید به امور هزینه‌بری مثل احیای سازمان ملی جوانان معطوف شود، تصریح انجام: در حال حاضر روند فعالیت دستگاه‌ها ایجاب می‌کند که خروجی آنان معقول و کارآمد نبه همراهانجام گرفت.


به گفته وی عدم توجه جدی به موضوع جوانان و نداشتن تحلیل عمیق فرهنگی و اجتماعی به این قشر به همراهعث ناکارآمدی وزارت ورزش انجام گرفته هست.


نماینده سابق مجلس به همراه اظهار تأسف از اینکه دولت راه حل این معضل را به همراه ارائه لایحه احیای سازمان ملی جوانان تغییر داده هست، گفت: درواقع دولت به نوعی راه را به بیراهه رفته هست.


الهیان به همراه بیان اینکه به همراهید تحلیل عمیقی از شرایط جوانان داشته به همراهشیم، ابراز داشت: حل چالش‌های موجود حوزه جوانان تنها به همراه  تحلیل عمیق اجتماعی فرهنگی ممکن خواهد بود.


وی تغییر ساختار را به‌نوعی ایجاد یک عقب‌گرد به دهه گذشته دانست و گفت: این برگشت به گذشته حل‌کننده موضوع فعلی نیست و به نظر می‌رسد ناشی از نگاه سیاسی حاکم بر تصمیمات دولت هست.