آفتاب هشتم

اجرای قدم به قدم ۲۰۳۰

۲۷ خرداد ۱۳۹۶

رهبر انقلاب: ابلاغ انجامه اند که جهاد وشهادت ازکتابهای درسی حذف شود، قبول انجامه اند وحذف انجامه اند!

روحانی به غربیها تعهد داده ۲۰۳۰ را اجرا کند، او مانند برجام درصدد اجرای قدم به قدم هست